Nem szeretnék szervdonor lenni

Hazánkban a szervadományozásra vonatkozóan a feltételezett beleegyezés elve érvényesül, vagyis ha valaki életében nem tiltakozott írásban az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik ebbe. A jogi szabályozás ennek megfelelő, a vonatkozó rendelkezéseket alább megtalálja. 

Az önrendelkezéshez való jog keretében Önnek joga van ahhoz, hogy halála esetére rendelkezzen a holttestét érintő beavatkozásokról. Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény rendelkezései szerint megtilthatja, hogy holttestéből szervet és szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak.

Tiltakozó nyilatkozatot a cselekvőképes személy írásban (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) vagy – amennyiben írásbeli nyilatkozatot egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tudna tenni – kezelőorvosánál szóban tehet. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok tekintetében részlegesen korlátozott személy tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is tehet. A cselekvőképtelen személy helyett tiltakozó nyilatkozatot törvényes képviselője tehet.

Az írásos tiltakozó nyilatkozatot személyesen, ajánlott postai küldeményként vagy háziorvosa közreműködésével az Országos Vérellátó Szolgálatnál működő Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszteréhez (NSZTR) kell eljuttatni, mely intézmény jogszabályi felhatalmazás alapján ezeket a dokumentumokat jogosult kezelni.

A szervadományozásra vonatkozó jogszabályok értelmében elhunytból transzplantációs céllal csak akkor kezdődhet meg szerv vagy szövet eltávolítása, ha a kezelőorvos meggyőződött arról, hogy ez ellen az elhunyt életében nem tiltakozott írásban. A nyilatkozat megtételének módját minisztériumi rendelet szabályozza, ezzel biztosítva, hogy az önrendelkezéshez való jog az elhunyt halála után is érvényesüljön. Transzplantációs célú szerveltávolítás megkezdésének további feltétele, hogy az agyhalál beálltát – jogszabályban meghatározott módon – három tagból álló orvosi bizottság megállapította, valamint az is, hogy a szerv szakmai szempontból átültetésre alkalmas.

A Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere 2020. február 1-től az Országos Vérellátó Szolgálat szervezeti egységeként működik.

Elérhetőségeit, illetve a tiltakozó nyilatkozat megtételéhez szükséges dokumentumokat, annak módját honlapunkon, az alábbi linken találják.

www.ovsz.hu/oco/nsztr

Vonatkozó jogszabályok:
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
II. Fejezet A betegek jogai és kötelezettségei (15. és 19. §)
XI. Fejezet Szerv- és szövetátültetés (211. §)
 

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról (6-12. §)
Szerv, szövet eltávolítása halottból (6., 8. §)
Tiltakozó nyilatkozat megtétele (9., 10., 11. §)