Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere

 

   

(A tájékoztató letölthető PDF formátumban)

2020. február 1-től az Országos Vérellátó Szolgálat működteti a Nemzeti Szerv-és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterét, amelyet ezt megelőzően a Nemzeti Népegészségügyi Központ működtetett Országos Transzplantációs Nyilvántartás néven. Ebben a regiszterben történik a szerv és szövetdonációval kapcsolatos egyéni tiltakozások nyilvántartása. Minden szerv- és szövetkivételt megelőzően kötelező a nyilvántartásban ellenőrizni, hogy az elhunyt szerepel-e a tiltakozók között. Írásos tiltakozó nyilatkozat hiányában az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni.

A Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (továbbiakban NSZTR) azon személyek adatait tartja nyilván, akik életükben tiltakozó nyilatkozatot tesznek arról, hogy haláluk után testükből szerveiket és szöveteiket eltávolítsák, és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik ezzel kapcsolatban az országos számítógépes adatbázisba bekerüljenek. A 18/1998 EüM rendelet alapján a tiltakozó nyilatkozat megtételéhez a betegek háziorvosuk közreműködését is kérhetik. Ebben az esetben az NSZTR a további tájékoztatás érdekében mindkét féllel felveszi írásban a kapcsolatot.

Lakossági Információk

Tiltakozó nyilatkozat megtételének módja

Az írásos tiltakozó nyilatkozatot személyesen, ajánlott postai küldeményként vagy háziorvosa közreműködésével az Országos Vérellátó Szolgálatnál működő Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszteréhez (NSZTR) kell eljuttatni, mely intézmény jogszabályi felhatalmazás alapján ezeket a dokumentumokat jogosult kezelni.

Tiltakozás megtételéhez szükséges dokumentumok:
1. Tiltakozó nyilatkozat 
A tiltakozó nyilatkozat megtétele közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban történik. Ennek megfelelően több lehetséges módja van:

  • Saját kézzel, kék tintával szükséges megírni a tiltakozó nyilatkozatot, aláírással és a nyilatkozat dátumával ellátva.
  • Nyomtatott nyilatkozaton (mellékletként csatoljuk a nyomtatványt) elhelyezett sajátkezű aláírás mellett két tanú aláírása is szükséges (kék tintával). A tanúknál kérjük olvashatóan feltüntetni a nevet, lakcímet és személyi igazolvány számot is. 
  • a nyilatkozattevő aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
  • vagy ügyvéd az általa készített tiltakozó nyilatkozat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el; 
  • a nyilatkozattevő által minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, illetve minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus okirat.

Amennyiben a tiltakozó nyilatkozat megtétele közokiratban történik, az alábbiaknak szükséges megfelelni:
A közokirat olyan papír alapú, vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző, vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv a jogszabályban előírt formai kötelezettségeknek megfelelően állít ki.

2. Hozzájáruló nyilatkozat  
Ez a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. számú melléklet a) pontja szerinti nyilatkozat, melynek kitöltésével ahhoz járul hozzá, hogy személyes adatai szerepeljenek a számítógépes nyilvántartásban. 

Tiltakozó nyilatkozatát és Hozzájáruló nyilatkozatát eljuttathatja hozzánk
a)    ajánlott postai küldeményként,
b)    személyesen leadható az NSZTR irodájában,
c)    háziorvosa közreműködésével

Az írásos tiltakozó nyilatkozat megtételének, visszavonásának és ellenőrzésének szabályait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint – tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII.27.) EüM rendelet 6-12. §-ai rögzítik. 

További információt honlapunkon, az alábbi linken olvashat:
Nem szeretnék szervdonor lenni: https://www.ovsz.hu/hu/oco/nem-szeretnek-szervdonor-lenni

Elérhetőségeink:

Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (NSZTR)
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Telefon: 06 1 372 4471
Fax: 06 1 372 4470
E-mail: nsztr@ovsz.hu

 

A tiltakozó nyilatkozat személyesen történő átadása és átvétele, valamint lakossági tájékozódás érdekében az alábbi nyitvatartási időt biztosítjuk:

Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (NSZTR)
1113 Budapest, Karolina út 19-21.

Hétfőtől Csütörtökig: 8:00 – 15:30
Pénteken: 8:00 – 13:00

Postai küldemény esetén kérjük, hogy írja rá a borítékra, hogy 

Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere

Nyomtatványok:

Tiltakozó nyilatkozat (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan) - Magyar: 

Tiltakozó nyilatkozat (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan) - Magyar-Angol: 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és az NSZTR-be történő nyilvántartásba vételéhez (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan): 

Tiltakozó nyilatkozat visszavonása (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan): 

A Tiltakozó nyilatkozat megtételére vonatkozó 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet:

9. § (1) Ha a tiltakozó nyilatkozat megtétele az Eütv. 211. §-a (1) bekezdésében meghatározott közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban történik, azt a beteg
a) személyesen,
b) ajánlott postai küldeményként, vagy
c) háziorvosa közreműködésével
juttathatja el az NSZTR részére, az e rendelet 4. számú mellékletének a) pontja szerinti nyilatkozattal (a továbbiakban: hozzájáruló nyilatkozat) együtt. A beteg a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével egyezik bele az NSZTR-be történő nyilvántartásba vételbe, valamint személyes adatainak kezelésébe.
(2) A tiltakozó nyilatkozatnak az NSZTR-be történő felvétele nem feltétele a tiltakozás érvényességének.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háziorvos a tiltakozó nyilatkozatot, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbítja az NSZTR részére. Erről a beteg egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít.
(4) A beteg a tiltakozó nyilatkozatot formai kötöttség nélkül visszavonhatja. Az NSZTR-be felvett nyilatkozat visszavonása azonban a nyilatkozatnak az NSZTR-ből való törlésével válik érvényessé.
(5) Az NSZTR-ből való törlést a beteg
a) személyesen az NSZTR-nél,
b) az NSZTR-hez címzett ajánlott postai küldeményként, vagy
c) háziorvosánál
kezdeményezheti.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben a beteg személyi igazolványának bemutatásával igazolja személyazonosságát, és kitölti a 4. számú melléklet b) pontja szerinti nyomtatványt, amelyet az NSZTR munkatársa átad a beteg részére.
(7) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben a beteg háziorvosa tölti ki a 4. számú melléklet b) pontja szerinti nyomtatványt, amelyet 3 munkanapon belül ajánlott postai küldeményként továbbít az NSZTR részére. Erről a beteg egészségügyi dokumentációjában feljegyzést készít.
10. § (1) Az ajánlott postai küldemény formájában a hozzájáruló nyilatkozattal együtt beérkezett tiltakozó nyilatkozat az érkezéstől számított három munkanapon belül kerül rögzítésre az NSZTR-be. Az NSZTR-be rögzítés a bejegyzés időpontjától érvényes.
(2) Az NSZTR a hozzájáruló nyilatkozatot és a beérkezés időpontját tartalmazza, valamint gondoskodik az Eütv. 211. §-ában meghatározott teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve közokirat megőrzéséről.
(3) A tiltakozó nyilatkozat visszavonása esetén a tiltakozó nyilatkozatot az NSZTR-ből haladéktalanul törölni kell.
(4) Az NSZTR a beérkezés időpontjától számított tíz munkanapon belül a tiltakozó nyilatkozat nyilvántartásba vételéről, illetőleg törléséről értesíti a beteget, illetve - a 9. § (1) bekezdés c) pontja és (7) bekezdése szerinti esetben - a háziorvost is.
(5) Az NSZTR adatait az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint kell kezelni. Az egyes betegekre vonatkozó adatok csak a kijelölt egészségügyi dolgozó számára hozzáférhetőek.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800018.EUM

 

Egészségügyi Intézmények és lekérdezésre jogosult kijelölt egészségügyi dolgozók számára fontos információk

A hatályos 18/1998. (XII.27.) EüM rendelet (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint – tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezési végrehajtásáról) 11. § -a szerint csak az egészségügyi szolgáltató vezetője kérheti a kijelölt egészségügyi dolgozó törlését illetve kinevezését.

„11. § *  (1) *  A kijelölt egészségügyi dolgozók személyét és számát az egészségügyi szolgáltató vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) határozza meg. Az intézményvezető a 4. számú melléklet c) pontja szerinti adatlapot *  ajánlott postai küldeményként megküldi az NSZTR-nek. A kijelölés visszavonásig érvényes.
(2) *  Az egészségügyi szolgáltató a 4. számú melléklet c) pontja szerinti adatlap tartalmában bekövetkező változást haladéktalanul jelenti az NSZTR-nek.”

A Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regiszterének lekérdezése kizárólag lekérdezésre jogosult kijelölt egészségügyi dolgozó által, 6 jegyű egyedi azonosítójának birtokában történhet meg abból az intézményből, ahonnan megtörtént az előzetes regisztráció. Az NSZTR egyik előnye, hogy egy egészségügyi dolgozó egyszerre több intézményben is lehet lekérdezésre kijelölt és jogosult. Az azonosítás részét képezi az egyedi azonosító mellett, a kijelölt egészségügyi dolgozó adatlapján feltüntetett, NSZTR-ben rögzített telefonszám, amelyen kötelező visszahívást kezdeményeznünk a lekérdezés folyamán. Az NSZTR minden lekérdezéséhez kapcsolódóan dokumentumot állít elő arról, hogy a nyilvántartásban megtalálható-e a beteg tiltakozó nyilatkozata. Az OVSZ által kijelölt felelős dolgozó a lekérdezésre jogosult kijelölt egészségügyi dolgozó adatlapján megadott intézményes fax számra továbbítja a lekérdezés eredményét. A Szervkoordinációs Iroda biztosítja továbbá, hogy a tervezett szerv-, szövetkivétel helyszínére eljusson és a beteg egészségügyi dokumentációjába bekerüljön a dokumentum, mely igazolja, hogy a beteg NSZTR nyilvántartásában nem szerepel.

NSZTR kialakítása lehetővé tette 2020.02.01-től, hogy a lekérdezés beépülhessen a donorjelentés folyamatába. Az érvényben lévő eljárásrendnek megfelelően szervdonáció esetében NSZTR lekérdezése csak az agyhalál első jeleinek észlelése után történhet meg. 

Kérjük, hogy amennyiben kijelölt egészségügyi dolgozóik adataiban változás történik (kijelölés, törlés, módosítás) haladéktalanul értesítsenek bennünket az adatlapok ajánlott levélben, postai úton történő megküldésével az alábbi címre:

Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere (NSZTR)
1113 Budapest, Karolina út 19-21.

A 18/1998. (XII.27.) EüM rendelet 4. számú melléklet c) pontja szerinti,  Adatlap a kijelölt egészségügyi dolgozóról

Kitöltési segédlet: 
- Az „adatközlés célja” mezőnél a megfelelő opció aláhúzandó:
ha változott valamelyik adat (cégnév, telefonszám fax szám, stb.)             - módosítás
ha a dolgozó már távozott  az Önök Intézményéből, máshol dolgozik       - törlés
ha újabb egészségügyi dolgozót jelölnek ki lekérdezésre                           - bejelentés
- A „szolgáltatói azonosító” mezőnél kérjük az intézmény működési engedélyében az ÁNTSZ által meghatározott szolgáltatói azonosító megadását. 
- A „kijelölt egészségügyi dolgozó vezetékneve” mezőnél kérjük az illető titulusát feltüntetni (például, hogy doktorról van-e szó).
- Az adatlapokat főigazgatói vagy orvos-igazgatói aláírással és pecséttel kell ellátni.

Legutolsó frissítés: 2021.07.14.