Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület (MUE ME) főhatóságainak napirendjén ez idáig nem szerepelt a dobogó szívű agyhalott szervdonorokból, a feltételezett beleegyezés elve alapján transzplantációs céllal történő szervkivételek kérdésköre. Ebből kifolyólag egyházunk, ún. intézményi álláspontjáról nem tudunk beszámolni, azonban a Magyar Unitárius Egyházon belül - amelynek egyik pillére a MUE ME - elindult az a folyamat, aminek végső célja, hogy hasonló kérdésekben (eutanázia, a magzat életének védelme stb.) egyházunk kialakítsa és megfogalmazza a hitelveivel összhangban levő válaszait, álláspontjait.
Az előbbiekre való tekintettel Dr. Rezi Elek rektor úr, aki az unitárius etika legszakavatottabb ismerője és gondolkodója fogalmazta meg álláspontját a kérdésben.

Állásfoglalás a dobogószívű agyhalott szervdonorokból, a feltételezett beleegyezés elve alapján transzplantációs céllal történő szervkivételekkel, valamint az azt követő szervátültetések vonatkozásában

Az unitárius erkölcstan a szervátültetés kérdésében igenlő álláspontra helyezkedik, amennyiben az megfelel az orvosi, jogi, erkölcsi, vallási követelményeknek, és olyan életmentő lehetőségnek tekinti, amely a gyógyítás szolgálatában áll.
Felfogásunk alapján az élet mint értékmegvalósító képesség, a teremtő Isten ajándéka. Feladatunk és egyben megbízatásunk Istentől, hogy az életnek hűséges hordozói, védelmezői és gondozói legyünk. Vallásunk lényege: Isten, a felebarát és a teremtett világ iránti szeretet. A felebarátaink iránti szeretet számunkra nem elméleti, hanem gyakorlati kérdés: odafordulást, segítségnyújtást jelent a nehézségekkel, bajokkal küszködő embertársaink iránt.

Meggyőződésünk, hogy a szervadományozás az embertárs, a felebarát iránti tisztelet, segítőkészség és szolidaritás kinyilvánításának alkalma, sőt, ha az élet megmentésére, meghosszabbítására gondolunk, akkor nagy erkölcsi értéket tulajdonítunk neki.

A szervadományozás alkalmával olyan feltételek fennállását is szorgalmazzuk, amelyek az emberi méltóság, az igazságosság és a szeretet követelményei:

  • élő donor esetén a szervadományozás kimondottan csak személyes döntésen alapuljon;
  • az agyhalál állapotába került donor előzetesen kinyilvánított saját, vagy közvetlen hozzátartozóinak beleegyezése szükséges;
  • az adományozott szerv felhasználásához nem szándék, érdeknélküli segítőkészség, tiszta lelkiismeret és befolyásolhatatlan igazságérzet szükséges, ami által elkerülhetők a kihasználásnak, a visszaélésnek, a korrupciónak szomorú esetei.

A szervadományozásnak közösségi vetülete is van, mert az agyhalott szerveinek átültetése a rászoruló beteg megsegítése mellett, annak családja és közvetlen környezete életminőségének pozitív változását, javulását is elősegítheti. Úgy véljük, hogy a szervadományozásnak a köztudatba és közgondolkodásba ültetéséért egyházunkra is feladatok hárulnak.

Kolozsvárt, 2013. október 24.
Dr. Habil. Rezi Elek, unitárius rendszeres teológus,
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyetemi docense, rektora.