Tájékoztató élődonorok költségtérítéséről

Tájékoztató
Élődonorok szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítéséről

Az az élő személy (donor), aki szervet, vagy szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, jogosult az ezzel összefüggésben felmerült és igazolt – jogszabályban meghatározott – költségeinek megtérítésére.

Jogi szabályozás:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 207. §-ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az élő donor jogosult az adományozással összefüggésben szükséges egészségügyi ellátásának máshonnan meg nem térülő költségeinek megtérítésére, továbbá az adományozással kapcsolatos jövedelem kiesésének, valamint az adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, az utazással összefüggésben ténylegesen felmerült és igazolt - társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem fedezett - költségeinek megtérítésére.

Országos illetékesség:
Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésben b) pontja szerint – 2017. január 1. napjától – a Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatai keretében országos illetékességgel látja el donációval összefüggésben felmerült költségek megtérítésével kapcsolatos feladatokat.

A kérelem benyújtása:
A kérelmeket a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály Jogorvoslati Osztályára kell megküldeni (1139 Budapest Teve u. 1/a-c), melyekhez az alábbi igazolásokat, dokumentumokat kell csatolni:

1.) „Donáció igazolás élő személy testéből szerv, illetve szövet adományozása kapcsán nyújtott egészségügyi szolgáltatásról” (1. számú melléklet), melyet a donációt végző egészségügyi intézmény állít ki a beavatkozás elvégzéséről. Ez az alapdokumentum a donációval kapcsolatos költségek térítéséhez.
Amennyiben a donáció során szállítási költség is felmerült úgy az „Igazolás többletszállítási költségről, élő személy testéből szerv, illetve szövet adományozása során felmerülő többletszállítási költség megtérítéséhez” (4. számú melléklet) elnevezésű nyomtatványt szintén beavatkozást végző intézmény állít ki.

2.) Jövedelem kieséssel kapcsolatos költségtérítéshez - magyar állampolgár esetén - az „Igazolás a jövedelemről élő személy testéből szerv, illetve szövet adományozásával összefüggő jövedelemkiesés miatti költségek elszámolásához” (2. számú melléklet). Külföldi állampolgár esetén a külföldi munkáltató által kiadott munkabér igazolás.

3.) „Utazási költségelszámoló lap élő személy testéből szerv, illetve szövet adományozásával összefüggő utazási költségek elszámolásához” (3. számú melléklet), melyhez

  • tömegközlekedés igénybevétele esetén csatolni kell az adott útvonalra szóló (az igénylő lakóhelye és az egészségügyi szolgáltató között) menetjegyet, helyi közlekedés esetén a vonaljegy becsatolása szükséges.
  • gépkocsival történő közlekedés esetén az elszámolás a közúti gépjárművek az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1) Korm. rendelet 4. §. (2), (3) bekezdése szerinti alapnorma általány alapul vételével történik.

A költségtérítés utalása a kérelmező által megadott módon bankszámlára vagy postai úton, lakcímre történik.
Az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok letölthetők a kormányhivatal honlapjáról (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/donacio) valamint megtalálható egy részletesebb „ügyfélbarát” tájékoztató is.